Tuletõrje veevõtukoha rajamine

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine on oluline osa tuleohutuse tagamisel ning on väga oluline veevõtukoha nõuetelevastavus ja töökindlus.

Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on mitu võimalust:

 • ühisveevärk koos tuletõrjehüdrantidega,
 • tehisveekogud või -hoidlad (nt tuletõrjeveehoidla, tehislik järv või tiik, veevõtumahuti, reservuaar vms),
 • looduslikud veekogud.

Tuletõrje veevõtukoha rajamisel tuleb arvestada, et see oleks nõuetele vastav.

Tuleohutuse seaduses on toodud veevõtukohale esitatavad nõuded:

 1. Tagatud peab olema aastaringne juurdepääs veevõtukohale ja võimalus seda kasutada. 
 2. Veevõtukohas peab olema tagatud ehitise kaitseks vajalik vee vooluhulk.
 3. Veevõtukoha korrashoiu tagab veevõtukoha valdaja, välja arvatud juhul, kui veevõtukoha korrashoiu tagamine on kokku lepitud või korraldatud teisiti. 
 4. Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Tuletõrje veevõtukoha rajamisel tuleb arvestada paljude tingimustega, muu hulgas järgnevaga:

 • Vesi peab olema sobiva kvaliteediga ning arvestada tuleb teiste tarbijatega.
 • Üldjuhul peab veevõtukoht paiknema ehitisest vähemalt 30 meetri kaugusel, et tagada päästetehnika ohutus, aga veevõtukoha asukoha ja kaugusega seotud täpsemad tingimused on toodud määruses.
 • Veevõtukoht peab vastama määrusele ja EN standardile. Näiteks on kehtestatud tingimused torustiku materjalidele ja muudele tingimustele, veevooluhulgale ja selle tagamise ajale. 
 • Paigaldada tuleb tuletõrje veevõtukoha silt ehk viit – see võib paikneda kuni 20 m kaugusel ja peab olema aastaringselt nähtav.

Kas plaanis on rajada tuletõrje veevõtukoht Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame aidata nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamisega.

Tuleohutuse järgimine on väga oluline, aidates ennetada tulekahjusid ja minimeerida nende mõju nii inimestele, varale kui ka keskkonnale. Tuleohutusnõuete täitmisega on võimalik päästa elusid, vähendada vigastusi, ennetada tulekahjude teket ja piirata tulekahjude mõju. Päästeamet on koostanud juhiseid tuleohutusnõuete täitmiseks.

Õigesti rajatud ja heas korras tuletõrje veevõtukohad on üheks komponendiks tuleohutuse tagamisel, võimaldades reageerida kiiresti ja tõhusalt tulekahjude korral. Tuletõrje veevõtukohtade nõuded on toodud tuleohutuse seaduses ja siseministri määruses “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”.

Kas plaanite tuletõrje veevõtukoha rajamist Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – aitame ehitada tuleohutuse nõuetega kooskõlas veevõtukoha.

Igal ehitisel peab olema ligipääs veevarustusele tulekahju korral. Tuleohutuse seaduse järgi peab ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnõuded, olema nõuetele vastav veevõtukoht. Kui ehitises on tulekahju avastamine ja selle kustutamine tagatud muu tehnilise lahendusega, ei ole veevõtukoht kohustuslik järgmiste ehitiste puhul:

 1. üksikelamu;
 2. kahe korteriga elamu, ridaelamu või kaksikelamu;
 3. kolme või enama korteriga elamu, välja arvatud kõrghoone;
 4. kuni kümne voodikohaga hoolekandeasutuse hoone;
 5. kuni kümne kasutajaga kogunemishoone;
 6. kuni kümne voodikohaga majutushoone;
 7. kuni kümne töökohaga büroohoone.

Loodud on tuletõrje veevõtukohtade kaart, kust võib leida olemasolevad tuletõrjehüdrandid ja veevõtukohad.

Kui Te kahtlete, kas Teie hallataval ehitisel on nõuetele vastav veevõtukoht olemas, saab selle kohta infot kohalikust omavalitsusest ja kohalikult vee-ettevõtjalt, kui seal on ühisveevärk. 

Kas seadusest tulenevalt on kohustus rajada tuletõrje veevõtukoht? Võtke meiega ühendust – saame aidata nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamisega Tartus või mujal Lõuna-Eestis.

Tuletõrje veevõtukoha rajamiseks nõutavad dokumendid on toodud siseministri määruses “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”. Tuleb esitada ehitusteatis, mis peab sisaldama:

 • väljundi asukoha koordinaadid;
 • esmase kasutuselevõtu aasta;
 • tüüp;
 • hüdrauliline lahendus;
 • veeallika tüüp, ja kui see on asjakohane, siis ka veekogus;
 • veevooluhulk.

Samuti tuleb esitada ehitusprojekt.

Kas ehitusprojekt on esitatud ja plaanite tuletõrje veevõtukoha ehitust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame aidata nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamisega.

Miks meid valida?

Aitame sul ehitada tuletõrje veevõtukoha

Nõuetele vastav ja õigesti ehitatud tuletõrje veevõtukoht on hädavajalik, et võimalik kiiresti ja efektiivselt reageerida tulekahjude korral. Ometi võib ette tulla veevõtukohtade seotud probleeme, nt tuletõrje veevõtukohtade puudumine, päästeauto ei saa vett kätte, vesi on roiskunud, veevõtukohale juurdepääs on takistatud, tuletõrje veevõtukoha silt on puudu vm. 

Kas soovite rajate tuletõrje veevõtukoha, mis oleks nõuetekohane, pakkudes tuletõrjele piisavat veevarustust efektiivseks reageerimiseks hädaolukorras? Võtke meiega ühendust, et ehitada usaldusväärne tuletõrje veevõtukoht kaasaegse tehnikaga Tartus või mujal Lõuna-Eestis – üheskoos saame luua turvalisema keskkonna.

Hinnapäring

Küsi meilt tasuta hinnapakkumist – vastame reeglina 2 tööpäeva jooksul!