Kanalisatsiooni ehitus

Tänapäeval on puhas vesi ja toimiv kanalisatsioonisüsteem meie jaoks loomulik elukeskkonna osa, pakkudes mugavaid tingimusi puhta keskkonna ja hügieeninõuete järgimiseks.

Pöördu kanalisatsioonitsüsteemi rajamisel spetsialisti poole. Omame santehnika litsentsi ja pädevust.

Kanalisatsiooni eesmärgiks on heitvee kõrvaldamine, puhastamine ja kahjutuks tegemine. Kanalisatsiooni hoonetesisesed seadmed ja torustikud moodustavad sisekanalisatsiooni, hoonevälised väliskanalisatsiooni. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses on sätestatud riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, vee-ettevõtja ja tarbija õigused ja kohustused tarbija veega varustamisel ühisveevärgi kaudu ning reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisel ühiskanalisatsiooni kaudu ja vajaduse korral selle puhastamisel.

Eramaja kanalisatsiooni ehitus

Kui eramaja asub piirkonnas, kus on võimalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine, siis on võimalik kasutada mugavat ja väikse hooldusvajadusega võimalust veevarustuse tagamisel ja heitvee ärajuhtimisel. Eramajja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise etapid:

 • Kanalisatsiooniga liitumise võimaluste uurimine. 
 • Pöörduge vee-ettevõtja poole ning esitage liitumistaotlus. Vee-ettevõtja vaatab liitumistaotluse läbi üldjuhul 30 päeva jooksul. Vajadusel saab paluda infot tingimuste ja eelduste kohta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks.
 • Vee- ja kanalisatsiooni projekti koostamine ja ehitisregistris esitamine. 
 • Kooskõlastuse saamisel liitumislepingu sõlmimine ja vee- ja kanalisatsioonitöödega alustamine.
 • Pinnase ettevalmistus ja kaevetööd.
 • Torustike ehitus – vee-ettevõtja korraldab torustike ja liitumispunktide ehitamise tänava-alal ning klient vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise ja korrashoiu eest alates kinnistu liitumispunktist kuni majani.
 • Pinnase täitetööd ehk tagasitäitmine, tasandamine, tihendamine ja vajadusel haljastus.

Kui eramaja piirkonnas ei ole võimalik liitumine, siis tasub uurida lokaalse kanalisatsiooni võimalusi, nt omapuhastite rajamise võimalusi

Kanalisatsioonitööde on professionaalsus ja nõuetekohasus on väga olulised, et tagada süsteemi usaldusväärsus, keskkonnaohutus ning probleemide ennetamine tulevikus. 

Kortermaja kanalisatsiooni ehitus

Kortermaja kanalisatsiooni ehituse protsess on sarnane eramaja kanalisatsioonisüsteemi rajamisega. Alustada tuleb planeerimise ja lubade taotlemisega ning kooskõlastuse saamisel saab alustada kanalisatsiooni rajamisega. Küll aga võivad vee- ja kanalisatsioonitööd olla keerukamad ja ajamahukamad. Kortermajade puhul on oluline pöörata erilist tähelepanu planeerimisetapile, kus tuleb lisaks tehniliste nõuetega arvestamisele teha koostööd kõigi majaelanike ja erinevate osapooltega. 

Kortemaja puhul on samuti väga oluline olla teadlik vee- ja kanalisatsioonisüsteemi seisukorrast, et vältida ummistusi, lekkeid jm probleeme, mis mõjutavad suuremat hulka inimesi ja mille parandamine võib kujuneda kulukaks ja ebamugavaks. 

Äri- ja tootmishoonete kanalisatsiooni ehitus

Erinevalt elamutest, kus kanalistasiooni kasutuse koormus on üldjuhul ühtlane, võib äri- ja tootmishoonetes ette tulla suuremat ja muutlikumat reoveekoormust. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata planeerimise faasis, et tagada piisav vooluhulk ja töökindlus. Äri- ja tootmishoonete puhul on kanalisatsioonisüsteemi töökindlus äärmiselt oluline, kuna isegi lühiajalised tõrked võivad põhjustada suuri ebamugavusi ja majanduslikke kahjusid.

Kanalisatsiooniga liitumise hind sõltub mitmest tegurist.

 • Asukoht – mida kaugemal asub kinnistu kanalisatsioonivõrgust, seda kõrgemaks kujuneb kanalisatsiooniga liitumise hind, kuna torustiku- ja kaevetööd on mahukamad.
 • Kanalisatsiooni ehituse hind ja ehitustööde maht – kanalisatsioonitrassi ehituse hind sõltub ka ehitustööde keerukusest, näiteks kas tuleb läbida kõvakattega teid või on muid takistusi.
 • Kanalisatsiooniga liitumise hind – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevalt on vee-ettevõtja kohustatud kooskõlastama kanalisatsiooniga liitumise metoodika.
 • Vee- ja kanalisatsiooni projekti hind

Kas plaanite kanalisatsiooniga liitumist Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame selgitada kanalisatsiooniga liitumise hinda ning pakkuda professionaalset teenust.

Vihmavee äravoolu süsteemidest on kaks kõige levinumat sadevee eemalejuhtimise viisi katuse vihmaveesüsteem ning drenaaž. Katusele langev sadevesi juhitakse mööda vihmaveerenne ja -torusid maha ning sadevesi, mis langeb maapinnale, juhitakse drenaaži abil eemale. 

Vihmaveerennide ja vihmaveetorude paigaldamisel tuleb veenduda, et need oleksid õige kaldega ja veekindlad. Vihmaveerennidesse koguneb aja jooksul lehti, oksi, õietolmu jm saastet. Seetõttu on oluline 1-2 korda aastas või vastavalt vajadusel vihmaveerenne puhastada, et vältida ummistusi ja et vihm ja sulavesi saaks vabalt voolata.

Drenaaž on maa-ala pinnasesse ehitatud dreenitorudesüsteem, mille eesmärk on liigse vee kokkukogumine ja selle ärajuhtimine. Drenaažisüsteem suunab pinnasevee kanalisatsiooni, kraavi või eemale pinnasesse. Drenaaži rajamine on oluline, et kaitsta nii ehitisi kui ka maapinda liigse niiskuse ja veekahjustuste eest. See aitab vältida ka üleujutusi keldrites ja vundamendi veekahjustusi.

Drenaaži ehituse planeerimisel tuleb arvestada pinnase koostise, ilmastiku eripärade ja muude tingimustega. Drenaažitorud paigaldatakse optimaalsele sügavusele, arvestades elamu vundamendi sügavust ja külmumispiiri (u 1 m). Enne drenaažitorude, drenaažikaevude, drenaažipadja jm paigaldamist tuleb veenduda, et kraavi põhi oleks ühtlane ja õige kaldega. Drenaažitorustiku paigaldamise järel kaetakse drenaažikraav kruusaga nii, et drenaažitoru oleks kruusaga ümbritsetud. Seejärel tehakse tagasitäide ja tasandatakse pinnas. Üldjuhul on hoone igas nurgas drenaažikaev, mille kaudu saab kontrolli drenaaži seisukorda ja vajadusel teha drenaažitorude puhastust. Drenaažitorude puhastamine ja hooldus peaks toimuma regulaarselt, et vältida ummistusi ja säilitada süsteemi efektiivsus.

Kas plaanite vihmavee drenaaži ehitamist Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – saame aidata drenaaži paigaldusega, et võiksite muretumalt tunda sadevee võimalike niiskuskahjustuste pärast.

Veetrasside ehituse protsess algab ettevalmistustöödest ning vee- ja kanalisatsiooniprojekti kooskõlastamisest. Kui veetrassi ehituseks on saadud luba, saab alustada veesüsteemide ehitusega. Selleks kaevatakse kraavid, teostatakse korrektne veetorude paigaldus ja ühendatakse need ühisveevärgi või muu veesüsteemiga. Veetorustiku paigalduse järel viiakse läbi veesurveproovid, et kontrollida süsteemi töökindlust. Positiivse katsetuse korral tehakse haljastustööd, vajadusel taastatakse ka teekate.

Professionaalne vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus on oluline, kuna see tagab süsteemi pikaajalise töökindluse, aitab vältida lekkeid, veetorude purunemist, maapinna vajumist ja muid probleeme, mis võivad tekkida ebaõige veetrassi ehituse korral.

Kas plaanite veetrasside ehitust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – aitame torustiku paigalduse ning muude veetrassi ehitusega seotud töödega.

Miks meid valida?

Veetrassi ja kanalisatsiooni ehituse hind

Veetrassi ja kanalisatsiooni ehituse hind sõltub mitmest tegurist, näiteks materjalidest, vee- ja kanalisatsioonitööde keerukusest ja ajamahukusest. Lisaks mõjutavad hinda ka erinevad lisatööd, näiteks ehitusjärgse maastiku taastamise aja- ja materjalikulu. 

Kas plaanite veetrassi ja kanalisatsiooni ehitust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – aitame tuua vee ja kanalisatsiooni majja, pakkudes mugavust ja kindlustunnet, et vee- ja kanalisatsioonitööd on tehtud korrektselt ja põhjaliku ettevalmistusega.

Tehtud tööd

Hinnapäring

Küsi meilt tasuta hinnapakkumist – vastame reeglina 2 tööpäeva jooksul!