Kaevetööd Tartus ja Lõuna-Eestis

Suured projektid ettevõtetele, professionaalne lähenemine.

Väärtused

8+ aastat kogemust

Usaldusväärne ettevõte

140+ teostatud objekti

Kaevetööd24 - kaevamise meistrid

Oleme spetsialiseerunud erinevatele kaeve- ja kopatöödele, alates lihtsamatest haljastusprojektidest kuni keerukate tehnosüsteemide ja infrastruktuuride rajamiseni. Kodulehelt võite leida mõned näited varem tehtud töödest.

Meie meeskonnal on aastatepikkune kaeve- ja ehitustööde kogemus ning oleme varustatud tipptasemel tehnikaga. Peame oluliseks mõista kliendi vajadusi ja leida parimad võimalikud lahendused kaevamist ja ehitust nõudvates olukordades.

Kas plaanite kaevetöid või muid ehitustöid Tartus või mujal Lõuna-Eestis ning otsite usaldusväärset partnerit? Võtke meiega ühendust – kaasaegset tehnikat ja efektiivseid meetodeid kasutades aitame leida parimad lahendused Teie projekti edukate tulemuste nimel.

Kaevetööd on oluline etapp paljude ehitusprojektide puhul, näiteks:

  • Maja ehitus ja vundamendi rajamine
  • Drenaaži rajamine
  • Erinevate tehnosüsteemide rajamine, sh maaküttesüsteemi, välistrasside ehitus, vee- ja kanalisatsioonitrasside, gaasi- ja elektrisüsteemi maa-aluste kaablite paigaldamine jm torustike ehitus
  • Teede, parklate, sildade ehitus
  • Maastikukujunduse ja haljastusega seotud tööd, sh tiikide, kraavide, parkide, aedade jm haljastusalade rajamine

Korralikult tehtud kaeve- ja kopatööd aitavad vältida struktuurseid kahjustusi (hoonestruktuuri lõhesid, pinnase vajumist), niiskuskahjustusi (pinnasevee ja vihmavee kontrollimatu liikumise tagajärjel), tehnosüsteemide katkestusi (maa-aluste torustike ja kaablite kahjustamise tõttu) jm riske, mille lahendamine võib kujuneda raha- ja ajakulukaks.

Kas plaanite töid, mille käigus on vajalik ette võtta kaevetööd, trassitööd või täitetööd Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke meiega ühendust – aitame tiigi kaevamisest trasside ehituseni.

Pakume professionaalset tiikide ja kraavide kaevamise teenust. Tiigi kaevamise ajend võib olla seotud esteetiliste või praktiliste kaalutlustega. Eesmärk võib olla luua kauni tiigi abil lõõgastav keskkond, vaba aja veetmise võimalus (nt ujumiseks) või praktilise funktsiooniga tiik (nt kalakasvatuseks). Tiigid ja muud veekogud on kasulikud ka kohalikule ökosüsteemile, pakkudes elupaika paljudele liikidele. Kraavi kaevamise eesmärk võib olla seotud sooviga kontrollida sademevee äravoolu, et vältida üleujutusi, veekahjustusi ja muid veega seotud probleeme. 

Oleme pühendunud sellele, et kaevetööd toetaksid kinnisvara väärtuse tõusu ja aitaksid kaasa keskkonna parandamisele.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on väga mugav ja väikse hooldusvajadusega veevarustuse ja heitvee äravoolu võimalus. Korrektse projekteerimise ja paigaldamise tulemusena on vee- ja kanalisatsioonitrassi kasutusiga pikk. Samuti on võimalik vältida ebamugavaid probleeme nagu torude lekked, ummistused ja süsteemi ülekoormus, mis võivad põhjustada kahjustusi ning nõuda kalleid remonditöid. 

Korralikult paigaldatud veetrass ja kanalisatsioon on investeering, mis teenib aastakümneid, kaitstes veekahjustuste eest nii Teie kodu kui ka ümbritsevat keskkonda.

Üha suurenev sõidukite hulk ja paremad võimalused liiklemiseks toovad kaasa vajaduse uute teede, parklate ja platside ehituse järele. Samuti tuleb ette olemasolevate teede kulumist ja muid kahjustusi, mistõttu võib mõnikord teede remont olla vältimatu.

Ehitatud teed ja parklad peavad olema kvaliteetsed ja vastupidavad, et need taluksid nii igapäevast kasutuskoormust kui ka äärmuslikke ilmastikutingimusi. Nii on võimalik pikendada teede ja parklate eluiga ning vähendada hooldus- ja remondikulusid. Hästi kavandatud ja ehitatud teed ning parkimisplatsid on sujuva liikluskorraldusega ja ohutud, vähendades õnnetuste riski ja tagades kõigile turvalise liikluskeskkonna.

Teede ja parklate ehituse kaudu on võimalik lisaks sujuvale ja turvalisele liiklusele toetada piirkonna majandusarengut ja parandada elanike igapäevaelu kvaliteeti kogukonnas.

Septik on levinud kohtades, kus puudub ühendus üldreoveesüsteemiga. Septiku paigaldus on soodne ja efektiivne lahendust neile, kes soovivad rajada oma koju või maakodusse mugavat kanalisatsioonisüsteemi. Oluline on valida sobiv septik ja veenduda, et septiku paigaldus vastaks kõikidele kehtivatele nõuetele.

Septiku ja imbväljaku asukoha valikul tuleb arvestada krundi pinnase koostise ja vormiga (kõrgused, tõusud, langused), võimaliku või olemasoleva joogiveevõtu asukohaga, põhjavee tasemega, veekogude kaugusega ning piirkondlike nõuete ja kehtestatud korraga.

Õigesti rajatud ning heas korras ja hooldatud tuletõrje veevõtukohad on oluliseks osaks tuleohutuse tagamisel, võimaldades reageerida kiiresti ja tõhusalt tulekahjude korral. On oluline, et veevõtukohta oleks võimalik aastaringselt kasutada ja et seal oleks tagatud piisav vee vooluhulk. Lisaks on erinevaid seadusest tulenevaid tingimusi, millega tuleb tuletõrje veevõtukoha ehitamisel arvestada.

Ometi võib ette tulla veevõtukohtade seotud probleeme, nt tuletõrje veevõtukohtade puudumine, päästeauto ei saa vett kätte, vesi on roiskunud, veevõtukohale juurdepääs on takistatud, tuletõrje veevõtukoha silt on puudu vm. 

Veendudes, et tuletõrjel on olemas nõuetekohane ja piisav veevarustus efektiivseks reageerimiseks hädaolukorras, aitate luua turvalisema keskkonna.

Hinnapäring

Küsi meilt tasuta hinnapakkumist – vastame reeglina 2 tööpäeva jooksul!